Sango

Regulacja terenowo-prawna

Badania stanu prawnego, RegEwi, Postepowania

Posiadamy dwudziestoletnie doświadczenie w procesie regulacji terenowo-prawnej nieruchomości przedsiębiorstw energetycznych, wspomaganego autorskim oprogramowaniem RegEwi  

Przeprowadziliśmy szereg specjalistycznych badań i uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych.

Zakres usług obejmuje:

 1. budowę, prowadzenie i bieżącą aktualizację baz danych nieruchomości przy użyciu autorskiego oprogramowania RegEwi,
 2. doradztwo w zakresie regulacji stanów terenowo-prawnych nieruchomości
 3. prowadzenie spraw związanych z opłatami ciążącymi na właścicielu lub użytkowniku wieczystym nieruchomości (podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, inne)
 4. badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego nieruchomości oraz map przeglądowych stanów prawnych nieruchomości, w tym: 
 • analizę i kompletowanie materiałów dotyczących: dokumentacji katastru gruntowego pruskiego, austriackiego i dokumentów dotyczących b. zaboru rosyjskiego; dokumentacji z parcelacji majątków ziemskich, postępowań regulacyjnych, postępowań scaleniowych i wymiany gruntów, postępowań dotyczących scalenia i podziału nieruchomości, postępowań rozgraniczeniowych; dokumentacji sporządzonej w celu podziału nieruchomości; dokumentacji z założenia ewidencji gruntów i z innych procesów geodezyjno-prawnych 
 • badanie ksiąg wieczystych (elektronicznych, dotychczasowych, dawnych) wraz z ich aktami oraz analiza wpisów w KW i treści dokumentów w aktach KW
 • ustalanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • sporządzanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych (wykazów synchronizacyjnych), w celu doprowadzenia do zgodności danych ujawnionych w księdze wieczystej z danymi w ewidencji gruntów i budynków
 • sporządzanie wniosków w celu ujawnienia oraz sprostowania wpisów w księgach wieczystych, dotyczących oznaczenia nieruchomości oraz stanu prawnego,
 
 1. postępowania administracyjne w zakresie: 
 • podziałów nieruchomości (m. in. w celu uregulowania stanu terenowego, podziału prawnego nieruchomości),
 • stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu (uwłaszczenie) oraz postępowania w zakresie oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Formularz zapytania

 • * pole obowiązkowe