Założeniem twórców programu RegEwi było przygotowanie nowoczesnego narzędzia usprawniającego zarządzanie procesami ewidencjonowania i regulowania stanu terenowo-prawnego wszystkich rodzajów nieruchomości. Program RegEwi dzięki wielofunkcyjności oraz wykorzystaniu szeregu opcji programowych obejmuje w swym zakresie całe spektrum zagadnień dotyczących powyższych procesów.
RegEwi jest nowoczesnym systemem pracującym w środowisku Windows. Program ten w obecnej wersji jest wynikiem 14 - letnich doświadczeń firmy w ewidencjonowaniu majątku nieruchomego oraz porządkowaniu stanów terenowych i prawnych nieruchomości prowadzonych dla wielu podmiotów.

 

 

 RegEwi umożliwia:

  • rejestrację, ewidencję i aktualizację danych dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości (dane z katastru nieruchomości, ksiąg wieczystych, rejestru zabytków, tytuły prawne do nieruchomości, wartości praw do nieruchomości, opłaty i podatki związane z nieruchomością, czynności związane z regulacją terenową i prawną oraz czynności w postępowaniu sądowym i administracyjnym, inne)
  • opisywanie zależności między danymi (w ramach bazy działek ewidencyjnych, budynków, budowli, lokali, urządzeń infrastruktury technicznej, ksiąg wieczystych i innych)
  • archiwizację cyfrową - dołączanie skanów map, dokumentów, zdjęć, plików tekstowych (paperless office)
  • budowanie zaawansowanych filtrów
  • tworzenie i wydruk zestawień z wybranych danych w formie raportów oraz zaawansowane zarządzanie stworzonymi raportami
  • prowadzenie w formie elektronicznej i wydruk „Książki obiektu budowlanego”, „Karty działki” i „Karty lokalu
  • tworzenie wspólnego słownika (dla nazw związanych z lokalizacją nieruchomości, nazw nieruchomości, nazw obiektów, danych o właścicielach i posiadaczach nieruchomości, nazw urzędów i sądów oraz innych)
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz ewidencję wszystkich wprowadzonych zmian przez użytkowników
  • eksport bazy danych do plików TXT, CSV, DOC, HTML, XLS, XML
  • pracę w konfiguracji klient - serwer (program korzysta z bazy SQL Interbase), w środowisku Windows